Giao diện đăng nhập của hệ thống E-learning Tài khoản: thông tin đăng nhập của cán bộ, giảng viên được cấp Bước 1: Nhập thông tin Bước 2: Kích vào nút đăng nhập Giao diện đăng nhập của hệ thống E-learning Đổi mật khẩu tài khoản Bước 1: Chọn trên góc phải Bước 2: Chọn...